Politique de confidentialité

PRIVACY POLICY

Deze privacy policy gaat uit van:

SiegeSocial.Agency

Leuvensestraat 131, 3300 Tienen

Ondernemingsnummer 0751.949.443

BTW-nummer BE 0751.949.443

info@SiegeSocial.Agency

Website: https://SiegeSocial.Agency

(hierna ‘SiegeSocial.Agency’ genaamd)

Deze privacy policy gaat uit van SiegeSocial.Agency in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website;
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en ex-klanten.

SiegeSocial.Agency zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

SiegeSocial.Agency verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

SiegeSocial.Agencywenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

SiegeSocial.Agency kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. SiegeSocial.Agency zal de laatste versie van de privacy policy op de website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal SiegeSocial.Agency u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 1 april 2024 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt SiegeSocial.Agency? 

SiegeSocial.Agency beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

SiegeSocial.Agency verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:

Categorie 2: Voor wat betreft prospects, klanten en ex-klanten: [EVdA3]

 • Generieke persoonsgegevens van contactpersonen van prospects, klanten en ex-klanten zoals voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Van huidige klanten[EVdA4]  verwerken wij ook het adres, andere identiteitskaartgegevens, gegevens zoals bankgegevens en login gegevens[EVdA5] . Ook zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen alvorens u klant wordt. Het betreft meer bepaald de volgende gegevens: [opsomming]. [EVdA6] Ook vragen wij de gegevens van de accountant op.

In dit kadert verwijst SiegeSocial.Agency eveneens naar de verwerking van cookies:

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken. Voor meer informatie omtrent onze cookies, gelieve onze cookie policy te raadplegen.

U kunt SiegeSocial.Agency uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de SiegeSocial.Agency website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij uw persoonsgegevens door van derden.

Vergeet SiegeSocial.Agency niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor SiegeSocial.Agency relevant is. SiegeSocial.Agency streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat SiegeSocial.Agency de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt [EVdA7] SiegeSocial.Agency uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorie: 2

SiegeSocial.Agencygebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk klantenbeheer. Zo kan SiegeSocial.Agency gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en SiegeSocial.Agency te kunnen uitvoeren.

Bv. wanneer u ons e-mailt voor verdere informatie, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken.

Bv. klanten kunnen inloggen op hun klantenaccount om hun brieven, contracten en facturen te zien.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Relevante categorie: 2

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij alvorens u klant wordt verplicht opvragen op basis van ons wettelijke plichten. Het betreft meer bepaald volgende gegevens: [opsomming][EVdA8] . Dit op basis van volgende wetgeving: [wet][EVdA9] .

Optimalisatie van de diensten, beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1 en 2

Uiteraard hebben wij het recht om onze website afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van SiegeSocial.Agency.

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal SiegeSocial.Agency steeds uw toestemming afwachten.

Marketing

Relevante categorieën: 1 en 2

Wanneer u klant bent van SiegeSocial.Agency, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van SiegeSocial.Agency.

Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten wordt uw toestemming gevraagd voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen.

In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

Bv. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw [voornaam, naam, geslacht, e-mailadres] gevraagd worden.

Vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1 en 2

Daarnaast gebruikt SiegeSocial.Agency uw gegevens om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer SiegeSocial.Agency uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

SiegeSocial.Agency doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft SiegeSocial.Agency doorgevoerd? 

SiegeSocial.Agency heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

SiegeSocial.Agency streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

SiegeSocial.Agency’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Met wie deelt SiegeSocial.Agency  uw persoonsgegevens?

SiegeSocial.Agency deelt uw gegevens met partijen die SiegeSocial.Agency helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers en eigen accountant.

SiegeSocial.Agency maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Verder is het mogelijk dat SiegeSocial.Agency gegevens deelt met uw accountant – dit evenwel enkel na uw akkoord dienaangaande.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken en dit gerechtvaardigd zou zijn.

Gaan uw persoonsgegevens buiten de EER? 

SiegeSocial.Agency kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal SiegeSocial.Agency de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EER overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart SiegeSocial.Agencyuw persoonsgegevens?

SiegeSocial.Agencyzal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van prospects zullen tot één (1) jaar na het laatste contact bewaard worden. Persoonsgegevens van klanten zullen bewaard worden tot het einde van de klantenrelatie voor wat betreft de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief ontvangt, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart SiegeSocial.Agency de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens (facturen dienen 7 jaar bewaard te worden). SiegeSocial.Agency houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. SiegeSocial.Agency stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 • Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer SiegeSocial.Agency de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).

 • Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en SiegeSocial.Agency dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

 • Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar SiegeSocial.Agency haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met SiegeSocial.Agency via info@SiegeSocial.Agency. U kunt SiegeSocial.Agency ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel hierboven vermeld.

Dank een kopie toe te voegen van een bewijs van uw identiteit.

SiegeSocial.Agency zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal SiegeSocial.Agency u hierover berichten.

 

[EVdA1]You should mention this policy on your website plus each time you ask for consent e.g. in case of subscription to newsletters.

 

[EVdA2]Correct that there is a contact form on the website? What personal data is compulsory?

 

[EVdA3]What data do you gather of prospects, clients and ex-clients?

 

[EVdA4]What about the information of ex-cliënts?

 

[EVdA5]Do you process sensitive personal data (see article 9 and 10 of the GDPR)?

Article 9: « Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation shall be prohibited. (…) »

Artikel 10: « Processing of personal data relating to criminal convictions and offences or related security measures based on Article 6(1) shall be carried out only under the control of official authority or when the processing is authorised by Union or Member State law providing for appropriate safeguards for the rights and freedoms of data subjects. 2Any comprehensive register of criminal convictions shall be kept only under the control of official authority. »

 

[EVdA6]What personal data are you required to ask?

 

[EVdA7]For what purposes do you gather the data? We gave some examples.

 

[EVdA8]What personal data are you required to ask?

 

[EVdA9]Based on what laws?